Hvem er pålogget ?
Vi har 6 gjester her nå
PåloggingPostHeaderIcon IA-Bedrift

Inkluderende Arbeidslivs bedrift

MÅL FOR IA-ARBEIDET I BARNAS HAVE

Justert 21.11.2013 av Solstrålegruppa

(Anne, Inger-Lise, Tina og Birte), PBL Bedriftshelsetjeneste

v/Anne Britt A. Løchen og IA v/Elin Hem

 

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Telefon: 33 38 77 73

Organisasjonsnummer: 976 685 318

Bedriftsnummer: 976 687 477

IA-kontakt virksomhet: Birte Bakken

E-post kontaktperson: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Telefon kontaktperson: 997 04 667

Verneombud: Inger-Lise Skrikestad

E-post verneombud: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Telefon verneombud: 902 86 761

 

VIRKSOMHETENS IA-STRATEGI

Vi er gode på;

 

-      Medbestemmelse

Mange medarbeidere blir tatt med i rådgivning når det skal gjøres endringer i rutiner og organisering, eller når ting skal kjøpes inn. Dette foregår enten i hverdagen i barnehagen, på mail eller skriftlig. Noen saker blir diskutert på pedagogiske ledermøter, noen i personalmøtene og noen på styremøtene. På medarbeidersamtalene blir den ansatte oppfordret til å ønske seg endringer, sette ord på drømmen sin og ønske seg mer kompetanse på ett eller flere områder. Vi har vernerunder og medbestemmelsesmøter som i hovedsak blir gjort etter behov.

Vi kan bli bedre på; å gjennomføre vernerunder og medbestemmelsesmøter når de er satt opp. Vi setter opp datoer for møter i forhold til 2-ukersrytmen og plotter dem i "bibelen" på kontoret. Verneombud og tillitsvalgte kaller inn til disse møtene. Referatene scannes og lagres i Therefore (elektronisk arkiv).

-      Kompetanseheving

Vi har et romslig kursbudsjett og setter opp kurs, i stor grad, ut fra personalets behov og ønsker. Inneværende år har vi satset på å heve alle pedagogisk, reflektere rundt egen hverdag og etikk. Line Melvold skal ha en kursrekke på 8 ganger à 3-6 timer. Vi prøver å følge en rød tråd med å ha fokus på hele tiden å gjøre hverandre gode. Alle kurs kan ikke være like nyttige for alle, men legges opp til at gjennom et år skal alle oppleve stor nytte ved noen av kursene.

Vi videreformidler kurs og etter- og videreutdanning til personalet og tilrettelegger slik at de kan få fri til å gå på det de ønsker ut fra vårt "Permisjonsreglement for utdanning". Barnehagen betaler for bøkene personalet trenger for å følge de oppleggene de får gjennom barnehagen og betaler eventuelle eksamensavgifter.

 

Vi kan bli bedre på; å formidle kunnskapen, vi får gjennom kursing, inn i barnehagehverdagen. Alle enkeltkurs skal formidles videre i påfølgende personalmøte. Kurs/skole med lenger varighet skal formidles ved foredrag/aktivitet på minst ett personalmøte underveis eller i etterkant av den tiden man får faglig påfyll.

-      Psykososialt arbeid

Vi er gode på å inkludere alle både i hverdagen og når avgjørelser skal gjøres. Vi har masse humor og deler gleder med hverandre i hverdagen - vi ler mye. Personalet trives på jobb.

Vi jobber mye med å organisere personalet slik at alle opplever å være en viktig del av de teamene de tilhører og trives sammen.

Vi har en del sosiale aktiviteter for å skape samhørighet i personalet. Vi gjør ting sammen for å lære hverandre bedre å kjenne og for å sette pris på hverandre.

Vi kan bli bedre på; å ansvarliggjøre den enkelte medarbeider og gjøre individuelle avtaler. Vi må gå til den det gjelder, dersom det er ting som bør endres på. Vi må sette opp hvem som har ansvar for hva på ukeplanene og på de forskjellige vaktene, og samkjøre dette på avdelingene. I denne perioden skal vi prioritere å skape et bedre arbeidsmiljø på kjøkkenet. En sjekkliste på hva som skal gjøres på kjøkkenet skal utarbeides og henges opp på innsiden av et kjøkkenskap.

Vi må bli mer konkrete i rosen vi gir hverandre i hverdagen.

Vi kan også ha flere sosiale aktiviteter som felles matlaging, fysiske aktiviteter, spill, turer og fester.

Vi kan bli bedre på kollegaveiledning for å reflektere over eget arbeid. Therese kan brukes mer som veileder, og det bør være rom for det i hverdagen med den personaltettheten vi skal ha kommende barnehageår.

Tillitsvalgte må sørge for at de henvendelser de får blir sendt videre til riktig person jmf vår instruks i forhold til "den viktige samtalen".

 

Hovedmål 1:

 

Vi skal redusere sykefraværet.

 

Delmål:

 1. A) Totalt fravær skal ikke overstige 5 %. Vi velger da å se bort fra fravær forårsaket av medarbeidere som er kronisk syke. Vi har opp gjennom årene valgt å ta vare på våre medarbeidere som av forskjellige medisinske årsaker har fått sin arbeidsevne redusert. Vi har gitt dem reduserte stilinger, mer tilrettelagt arbeid eller annet mer egnet arbeid i virksomheten. De har en restarbeidsevne vi setter stor pris på, men mange har også et høyt fravær av forskjellige grunner bedriften ikke rår over.

Tiltak:

-       Øke trivselen på jobben og ønsket om å gå på jobb hos den enkelte arbeidstaker ved å;

 • Minst 4 ganger i året skal vi arrangere sosiale og pedagogiske aktiviteter utenom arbeidstid. På disse sammenkomstene skal det være minst ett innslag med "Teambuilding" for å knytte personalet tettere sammen. Som studietur, hyttetur, sommerfest, julebord, utebasefest, avdelingsvise sammenkomster og sammenkomster for pedagogene. Ansvarlig; Birte, Elise og gruppa for sosiale aktiviteter
 • Minst et koselig innslag på hvert personalmøte. Vi bruker DYD-kortene (indre verdifulle egenskaper)på flere møter Ansvarlig; Birte og Elise
 • Arrangere nissestreker i desember Ansvarlig; Anne-Therese organiserer, alle gjennomfører

-       Synliggjøre viktigheten av å gå på jobb for hele personalet ved å;

 • Legge frem sykefraværsstatistikken hvert halvår på søylediagram slik at det blir enklere å lese. Ansvarlig; Birte Innen 2 måneder etter hvert halvår
 • Legge frem tall på hvor mye dette sykefraværet koster oss hvert halvår. Ansvarlig; Birte Innen 2 måneder etter hvert halvår

-       Spesiell oppfølging av gravide arbeidstakere. Ansvarlig; Elise

 • Kartlegging av den gravide i arbeidssamtalen Senest innen 4 måneder ut i svangerskapet
 • Hyppige samtaler med ledelsen
 • Bruk av jordmoren i bedriftshelsetjenesten vår.

-       Gi alle i personalet mulighet til å påvirke sin arbeidssituasjon ved å;

 • Gjennomføre medarbeidersamtaler to ganger i året. En gang med styrere og en gang med nærmeste leder. Ansvarlig; Elise og pedagogiske ledere Høst innen 31.12 og vår innen 30.06

-          Informere alle nyansatte og vikarer om at vi er en IA-bedrift og hva det innebærer. Ansvarlig; Elise Senest innen 2 uker etter ansettelse

-          Fokusere på hva den sykemeldte kan gjøre. Ansvarlig; Birte, Elise og pedagogiske ledere

-          Ha jevnlige kurs for hele personalet for å øke kompetansen og få en felles plattform å jobbe ut fra. Ansvarlig; Birte

 • Planleggingsmøte i forkant av kurs i IA-arbeid 25.02.2014 Ansvarlig: Elin Hem og Birte Bakken
 • Kurs i IA-arbeid på personalmøtet 05. 03.2014 Ansvarlig: Elin Hem

-          Kurstilbud gjennom NAV, til arbeidstakere som strever litt Ansvarlig;Elise

-          Oppfordre til mer fysisk aktivitet. Ansvarlig; Birte

 • Delta i aktivitetsfremmende tiltak minst en gang i året, med premiering for individuelle presentasjoner og avdelingsvise prestasjoner. Ansvarlig; Birte

 

Delmål:

 1. B) Den sykemeldte skal komme raskere tilbake i jobb.

 

Tiltak

-          Ha en ressursgruppe (Solstrålene) som jobber med saker i forhold til IA-arbeidet. Ansvarlig; Birte

-          Sette av tid for Solstrålene å møtes to ganger i året. Møtet skal avholdes selv om en melder forfall. I desember og juni. Ansvarlig; Birte

-          Egenmeldingsskjemaet ligger lett tilgjengelig slik at det er lett å bruke. Ansvarlig; Birte

-          Ledelsen skal årlig på kurs i forhold til IA-arbeidet for å holde seg oppdatert å bli minnet på hvor viktig det er å bruke sykefraværsrutinene. Vi prøver å få med en tillitsvalgt på noen av kursene. Ansvarlig; Elise

-          Alle ansatte er informert om våre rutiner slik at de forventer å bli fulgt opp etter sykefraværsrutinen og kan minne sin overordnede på det dersom det ikke blir gjort. Ansvarlig; Elise

-          Evaluere IA-arbeidet innen medio juli hvert år. Ansvarlig; Birte

 

Delmål:

 1. C) Ved fravær skal 100 % av tilfellene handteres jmf. Sykefraværsrutinen.

Tiltak:

-          Bruke Arbeidsplassbeskrivelsen ved oppfølging av sykemeldte.

-          Oppfordre til at de ansatte prøver å komme på jobb selv om de ikke føler seg helt bra og heller gå hjem dersom de ikke klarer å utføre noe arbeid. Dersom man ikke klarer å gjøre noe arbeid så i hvert fall kom innom og spis lunsj med oss, være med på møter eller bare komme innom og hilse på barn og ansatte. Ansvarlig; Birte, Elise og pedagogiske ledere

-          Ressursgruppa er med å sette opp arbeidsoppgaver man kanskje kan gjøre på jobb selv om man er syk og justere disse minst 1 gang i året. Hele personalet informeres også om dette. Ansvarlig; Birte

-          Vi tar imot gradert sykemeldte og viser glede over de oppgaver de utfører. Ansvarlig; Birte, Elise og pedagogisk ledere

-          Vi snakker om hvor fint det er at man kommer på jobb selv om man er syk istedenfor å oppfordre den syke til å gå hjem igjen. Ansvarlig; Birte, Elise og pedagogisk ledere

-          Vi diskuterer å innføre mulighet for å skrive halve egenmeldingsdager, når man ikke er borte hele dager, i medbestemmelsesmøte. Ansvarlig: Birte

 

Delmål:

 1. D)Alle som har mulighet til å komme på jobb å utføre enkelte arbeidsoppgaver, skal ha gradert sykemelding.

 

Tiltak:

-          Oppfordre personalet til å komme på jobb med den restarbeidsevnen de har og være tydelige på hva vi kan tilby av tilrettelegging. Ansvarlig; Birte, Elise og pedagogisk ledere

-          Fylle ut arbeidsplassbeskrivelsen ved sykefraværssamtalen innen 4 uker. Ansvarlig: Elise og Birte

-          Oppfordre personalet til å informere legen om hva som er deres restarbeidsevne og viktigheten av at de har en viss kontakt med arbeidsplassen sin. Ansvarlig; Birte, Elise og pedagogisk ledere

-          Lage liste med alternative arbeidsoppgaver. Ansvarlig: Solstrålegruppa

 

Hovedmål 2:

Barnehagen skal ha et samarbeid med NAV arbeidslivssenter, Fønix, Velle eller lignende om å ta imot minst en person som trenger arbeidstrening/arbeidsutprøving.

 

 

Tiltak:

-          Bruke rutinene vi har på dialog og veiledning i forhold til studenter og nytilsatte i bedriften også på de som er på arbeidstrening/prøving. Ansvarlig; Elise

 

Hovedmål 3:

Følge spesielt opp arbeidstakere som er 55 år, eller eldre.

Delmål:

 1. A) Dialog med arbeidstakere over 55 år om deres arbeidssituasjon.

Tiltak:

-          Ha et eget punkt i medarbeidersamtalen i forhold til en god dialog og oppfølging av seniorer, slik at de føler seg ivaretatt i en barnehage som er under stadig utvikling. Ansvarlig; Birte, Elise og pedagogisk ledere

     3. B) Gi de som trenger det mulighet for tilpasset arbeid etter fylte 62 år.

Tiltak:

-          Samarbeide med NAV om tilretteleggingstiltak for arbeidstakere over 62 år. Ansvarlig; Elise

 

     Tiltak:

-          Ha en god dialog med arbeidstakere over 62 år i forhold til hvordan vi kan tilrettelegge for at de skal ønske å jobbe videre hos oss. Ansvarlig; Elise


     3.   D) Tilby ansatte over 60 år kurs på Seniorskolen i Stokke. Ansvarlig: Elise

3. E) Tilby å stå på vikarlista når man har gått av med pensjon. Ansvarlig: Birte og Elise

 

Tiltak:

-          Ha rutiner på hvilke personer som inviteres på hvilke arrangementer og sørge for at de som er pensjonert er inkludert i minst 2 av disse. Ansvarlig; Birte

Hovedmål 4:

 1. Følge opp nyansatte slik at de fortsetter i jobben.

Delmål:

4. A) Følge opp og veilede nyansatte, spesielt de første 2 årene.

 

Tiltak:

-          Bruke tilbudene fra Høgskolen om skolering i veiledning for nyansatte (jobbet i barnehage i mindre enn 2 år). Ansvarlig; Elise

-          Bruke HMS rutinene våre på veiledning. Ansvarlig; Elise

-          Bruke våre ansatte som er utdannet veiledere. Ansvarlig; Alle

-          Oppfordre våre ansatte til å ta veilederutdanning. Ansvarlig: Elise og Birte

 

 

ARBEIDSLISTE OVER ALTERNATIVE JOBBER

 

-          Arkivering

-          Scanning

-          Makulering

-          Generell rydding

-          Bilderydding

-          Datarydding

-          Samlingsstund med barna

-          Lesestund med barna

-          Reparere og sortere bøker

-          Vaske leker, tekstiler og annet

-          Gå igjennom 1. hjelps skrinene

-          Oppdatere "Barnets bok" permene

-          Sosialt samspill på personalrommet

-          Observasjon av enkeltbarn eller barnegruppe

-          Kronelaging

-          Fordypning i emner som kommer barn og personalet til gode

-          Forberede innlegg på personalmøter (som teambyggingsaktiviteter og faglige innlegg)

Sist oppdatert (tirsdag 29. juli 2014 09:11)

 

PostHeaderIcon Søk