Hvem er pålogget ?
Vi har 11 gjester her nå
PåloggingPostHeaderIcon Medisinering

Vi må ha gode rutiner på medisinering i barnehagen for å ta vare på sikkerheten til barna.

Her følger informasjon om hvordan vi forholder oss til dette jamfør internkontrollen vår;


MEDISINERING I BARNEHAGEN ........... NR:10.5.0

Formål:
Sikre at personalet har tilstrekkelig kunnskap og gode rutiner for at barn som trenger legemidler i barnehagetiden får riktige legemidler i rett tid.
Sikre gode rutiner for oppbevaring av legemidlene.

Utføres av:
Navngitte personer i personalgruppen etter skriftlige avtaler med foresatte.

Når:
Når et barn har behov for medisinering i barnehagetiden.

Henvisninger:
Rundskriv om håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager § 14

Hjelpemidler:

Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne

10.5.1 Ansvar for daglig medisinering
10.5.2 Legemiddelkort/Avtale med foresatte
10.5.3 Utlevering av legemidler
10.5.4 Legemiddelkort vedkomplikasjoner eller uventede hendelser.
10.5.5 Instruks for akuttmedisinering
10.5.6 Informasjon til foresatte, eksempel

Dokumentasjon:
Skriftlige avtaler mellom foreldre og barnehage.Avvik skal meldes på avviksmelding eller registreringsskjema og leveres til nærmeste leder.

Ansvar:
Daglig leder er ansvarlig for å avgjøre om barnehagen skal overta medisineringsansvaret, og for å bestemme hvem av de fast ansatte som skal foreta dette.
Navngitte personer i barnehagen etter skriftlige avtaler med foresatte.
Daglig leder er overordnet ansvarlig.

* Dersom et barn har behov for legemidler mens det oppholder seg i barnehagen, må foreldrene i hvert enkelt tilfelle avtale om, og på hvilke vilkår, barnehagen kan bistå med legemiddelhåndteringen. Foreldrene kan ikke pålegge barnehagen å gi barnet legemidler.

* Eventuell legemiddelhåndtering i barnehagen skal alltid bygge på en konkret avtale mellom foresatte og barnehagen.

* Foresatte er ansvarlig for at det blir gitt nødvendig informasjon og opplæring til de personene som skal gi medisin til barnet i barnehagetiden. Det må aksepteres at personalet ikke ønsker å delta i legemiddelhåndtering dersom de mener det ikke er gitt nødvendig opplæring.

* Legemidler som leveres barnehagen skal ligge i originalemballasje med bruksanvisning fra apoteket (evt. i godt merket doseringseske).  Legemidlene må være merket med barnets navn.

* Legemidler skal oppbevares i låst skap/låst rom/evt. høyt i kjøleskap hvis påkrevd. Medisin som oppbevares i kjøleskap skal låses ned i for eksempel et pengeskrin. Nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

* Kun navngitte fast ansatte skal levere ut daglig medisin. Disse personene er da ansvarlig for:
- At de har fått den nødvendige informasjonen fra foresatte og/eller lege.
- At legemidlene gis til rett barn til rett tid og i riktig dose.
- At medisinen som gis samsvarer med legemiddelkortet.
- Å kvittere for at legemiddelet er gitt.

* Dersom daglig leder ikke ønsker at barnehagen skal overta ansvar for medisinering, er det foreldrene eller kommunehelsetjenesten som vil være ansvarlig for medisineringen.

* Medisin som skal kasseres leveres tilbake til foresatte.

Dersom det skjer feil med medisinering, skal barnets fastlege kontaktes straks.

Foresatte skal alltid kontaktes.

Avviksmelding og registreringsskjema skal fylles ut.

Sist oppdatert (mandag 06. januar 2020 13:23)

 

PostHeaderIcon Søk